Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cách sử dụng hóa đơn điện tử viettel với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin với các phần mềm hữu dụng ra đời được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, tiêu biểu là trong lĩnh vực kinh doanh. Mới nhất là sự chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Và theo nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử, trước ngày 1/11/2020 tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử. Nhưng cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào? Cách nộp tờ khai thuế qua mạng như thế nào? Thông báo phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng? Đó chắc là thắc mắc của rất nhiều người, bài viết sau đây sẽ giúp các bạn trả lời được câu hỏi trên.

Định nghĩa dịch vụ hóa đơn điện tử là gì?

Khái niệm về hóa đơn điện tử là gì

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng các phương tiện điện tử.

Hóa đơn điện tử là giải pháp toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy.

Các loại hóa đơn điện tử

Dịch vụ hóa đơn điện tử viettel gồm các loại như hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, các loại hóa đơn khác như vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm; phiếu thu tiền cước chuyển hàng quốc tế… và các hóa đơn khác với hình thức và nội dung đều thông qua quy định của pháp luật.

Hóa đơn điện tử góp phần mang đến sự thành công cho doanh nghiệp

Nguyên tắc của hóa đơn điện tử

Nguyên tắc của hóa đơn điện tử bao gồm: Xác định số hóa đơn điện tử theo nguyên tắc liên tục về trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

Giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử

Tính toàn vẹn của thông tin: Hóa đơn điện tử phải có sự đảm bảo tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin.

Tiêu chí đánh giá sự toàn vẹn là thông tin đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình tạo lập, trao đổi, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. và tham khảo thêm về : hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử viettel

+ Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử phải có quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành.

+ Sau đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi đến cơ quan quản lý, gửi lên trang thông tin điện tử của tổng cục thuế. Trong quá trình phát hành hóa đơn điện tử nếu có sai sót cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử.

+ Tiến hành ký số vào hóa đơn mẫu rồi  gửi đến cơ quan quản lý thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Sử dụng mẫu phụ lục 1 theo thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử để đăng ký sử dụng và tra hóa đơn điện tử

Sau đó, người dùng truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của tổng cục thuế theo mẫu số 01/ĐK-HĐXT và doanh nghiệp tiến hành đăng ký các nội dung sau:

+ Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

+ Đăng ký sử dụng một hay nhiều chứng thư số để thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế.

Sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua phần mềm, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo của cơ quan thuế đến email về việc có chấp nhận hay không việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu được cơ quan thuế chấp nhận thì doanh nghiệp sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập vào trang tổng cục thuế Việt Nam.

Khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công, doanh nghiệp phải đăng ký phần mềm hóa đơn điện tử với nhà cung cấp để bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Có hai trường hợp cho việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01 phụ lục ban hành quy định

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Đối tượng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực như điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp đã và đàn giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử đều được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, nội dung đăng ký hóa đơn điện tử không có mã số thuế theo mẫu số 01 phụ lục ban hành.

Các doanh nghiệp truy cập vào cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Sau 1 ngày cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc chấp nhận hay không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Using Financial Software for Electronic Bill Payments

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, các doanh nghiệp tiến hành hủy các hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng.

Trường hợp nếu cơ quan thuế không chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn không có mã thì doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đối tượng được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Theo khoản 1, khoản 3, khoảng 4 điều 12 Nghị định 119, những đối tượng phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các tổ chức khác bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp rủi ro về thuế

+ Các hộ, các cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu 5 năm liền từ 3 tỷ đồng trở lên trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ và xây dựng; từ 10 tỷ trở lên trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

+ Các hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, nội dung đăng ký hóa đơn điện tử có mã số thuế theo mẫu số 01 phụ lục ban hành.

Mẫu số 01: Tờ khai đăng ký/ thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử  

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho doanh nghiệp, các tổ chức, các hộ kinh doanh, các cá nhân… về việc chấp nhận hay không việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh tế…


                    Mẫu số 02: Thông báo về việc chấp nhận/ không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử, mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử
 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Các cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp.. phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Khi có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các cá nhân…thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cho cơ quan thuế theo mẫu 01 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này.

Cơ quan thuế có nhiệm vụ rà soát các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền và gửi thông báo theo mẫu 07 phụ lục ban hành nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử.

Tải ngay mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mẫu 01, mẫu 02 theo nghị định 119/2018/ NĐ-CP tại đây

Tại sao nên lựa chọn hoadondientuvt.vn để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử viettel

+ Hóa đơn điện tử viettel có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giúp xử lý thông tin khách hàng, hàng hóa, đơn giá, thành tiền…một cách nhanh chóng và chính xác.

+ Hóa đơn điện tử viettel đáp ứng đươc tất cả các tình huống phát hành hóa đơn như đối với hóa đơn giấy.

+ Chúng tôi cam kết xử ký thông tin hóa đơn bảo mật, an toàn

+ Hóa đơn điện tử viettel phát hành hóa đơn nhanh chóng

+ Hóa đơn điện tử không tốn tiền vào việc in ấn, bảo quản, lưu trữ và gửi cho khách hàng qua các phương tiện điện tử như tin nhắn, email.

+ Hóa đơn điện tử viettel đang rất phổ biến và có nhiều người sử dụng.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline https://hoadondientuvt.vn/ để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

XEM THÊM:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.